Vroeg Veelzijdig Ervaren
VVE methodiek en certificering van BVS-schooladvies

Per 1 januari 2021 biedt BVS-schooladvies haar VVE-methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren (VVE) aan. In navolging van het traject ‘Speelplezier voor de Antroposofische kinderopvang’, dat wij de afgelopen vijf jaar in samenwerking met Speelpleziermethodiek hebben aangeboden, hebben we onze eigen methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren ter validatie voorgelegd aan het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Je kan het als opvolger van Speelplezier Antroversie zien.

Dd. 29 oktober 2020: de validatie is bijna rond. Vroeg Veelzijdig Ervaren staat al op de website van het NJI.

 

Opbouw Vroeg Veelzijdig Ervaren
Vroeg Veelzijdig Ervaren is als volgt opgebouwd:

 • Antroposofische Basisopleiding VVE (ook te volgen bij de School voor Antroposofische Kinderopvang (School-vAK)
 • Programmagerichte opleiding
 • Vroeg Veelzijdig Coachopleiding
 • Vroeg Veelzijdig Ervaren Terugkomdagen

De Antroposofische basisopleiding kun je volgen bij BVS-schooladvies en bij de School voor Antroposofische Kinderopvang (School- vAK). Met de School-vAK hebben we een nauwe samenwerking.

Andere basisopleiding
Een VVE-basisopleiding van een andere VVE-organisatie kan als vervanging gelden voor de Antroposofische basisopleiding van BVS-schooladvies of School-vAK.

 

Voorwaarden VVE-certificering Vroeg Veelzijdig Ervaren

Voor VVE-certificering Vroeg Veelzijdig Ervaren gelden de volgende voorwaarden:

 • Alle pm'ers van de organisatie hebben óf de Antroposofische basisopleiding van de School-vAK of BVS-schooladvies óf een VVE-opleiding van een andere VVE-organisatie gecertificeerd afgerond.
 • Alle pm'ers van de organisatie hebben de programmagerichte opleiding afgerond.
 • Minimaal één medewerker heeft de Vroeg Veelzijdig Ervaren coachopleiding afgerond met het certiifcaat VVE-coach (voorheen spelbegeleider) van BVS-schooladvies.
 • De VVE-coach neemt de coaching van de pm’ers voor haar rekening en zorgt voor het continu laten opleiden van nieuwe pm’ers door BVS-schooladvies/School-vAK: programmagerichte opleiding, eventueel aangevuld met de antroposofische basisopleiding.
 • De VVE-coach volgt jaarlijks de twee nascholingsdagen (terugkomdagen)
 • De organisatie heeft per locatie een map Vroeg Veelzijdig Ervaren (voorlopig volstaat ook de map Speelplezier Antroversie).
 • De organisatie heeft een akkoord van de GGD voor VVE-certificering.

 

Inhoud Vroeg Veelzijdig Ervaren
Peuters en kleuters ontwikkelen zich op een unieke wijze. Zij ontwikkelen zich vanuit nabootsing, beweging, spel en spelen.  Door spelen verwerken de kinderen indrukken en ervaringen en bouwen zij aan hun eigen persoonsvorming. Peuters en kleuters die spelen zijn betrokken, ontspannen, nieuwsgierig, geconcentreerd, in een wereld opgenomen die van alles kan zijn en zijn ook verbonden met de hen omringende wereld. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. 

Vroeg Veelzijdig Ervaren laat peuters en kleuters alle ontwikkelgebieden aan den lijve ervaren. De pm’er en kleuterleerkracht begeleiden de kinderen daar waar nodig vanuit een afgestemde, sensitieve responsieve houding en ze begeleiden, inspireren en spelen waar nodig mee om zo ieder kind vanuit spel optimale ontwikkelkansen te bieden. 

Vroeg Veelzijdig Ervaren staat voor spel, nabootsing, natuur beleven, beweging-bewogen worden, eerbied en samen. 

Vroeg Veelzijdig Ervaren beschrijft de dagelijkse praktijk voor pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten die samen met de kinderen in een betekenisvolle interactie willen zijn binnen een inspirerende, verzorgde speel-leef-leeromgeving. Deze speel-leef-leeromgeving is zowel binnen als buiten te ervaren voor de kinderen en volwassenen. Vroeg Veelzijdig Ervaren is opgebouwd aan de hand van werkvormen die in de kinderopvang en kleuterklassen vormgegeven worden. Nabootsing, gewoontevorming, herhaling en het voorbeeld om tot nabootsen te komen, staan hierbij centraal. 

Vroeg Veelzijdig Ervaren verzorgt een doorgaande ontwikkellijn van de peuterleeftijd tot en met de afronding van de kleutertijd/groep twee.

Het taalaanbod en de woordenschatdidactiek worden met behulp van gebaren en visuele ondersteuning aangeboden. Kinderen die geen of weinig Nederlands spreken kunnen vanaf het begin van het VVE-aanbod op een veilige manier betrokken zijn. Hierdoor leren zij makkelijker en vaak sneller de Nederlandse taal. 

Vroeg Veelzijdig Ervaren is zo opgezet dat het passend onderwijs biedt dat aansluit bij ontwikkelingsbehoeften van kinderen met een ontwikkelingsvraag. Dit geldt voor zowel het reguliere als speciaal onderwijs. Ook voor kinderen die in hun ontwikkeling vooruit zijn, heeft Vroeg Veelzijdig Ervaren aanbod om ook deze kinderen een rijke, betekenisvolle leefomgeving te bieden waarin zij uitdaging ervaren en zich (h)erkend voelen in hun ontwikkelingsbehoeften.