leerkrachtcursussen

Applicatiecursus Specialisatie vrijeschoolonderwijs

Opleiding tot vrijeschoolleraar onderbouw

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

Door de groei van bestaande vrijescholen en initiatieven voor nieuwe vrijescholen is de verwachting dat op zeer korte termijn nieuwe vrijeschoolleerkrachten gezocht worden. BVS schooladvies (BVS) wil daarom beginnende en ervaren leerkrachten een omgeving bieden om te groeien in het vrijeschoolleraarschap.

Bekwaamheid vergroten
Veel leerkrachten die zich met vrijeschoolonderwijs willen verbinden, zijn in brede zin startbekwaam voor het onderwijs. Sommige leerkrachten die van Hogeschool Leiden komen zijn tevens startbekwaam op het gebied van vrijeschoolonderwijs. Toch kan in beide gevallen ondersteuning in de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek gewenst zijn. Hiervoor zijn applicatiecursussen van toepassing. Naast VSPabo (Leiden), VS Regenboog (Eindhoven, onder auspiciën van VSPabo) en Stichting Athena (Deventer) biedt BVS in verband met de grote vraag nu ook een nieuw te starten applicatiecursus aan; Specialisatie vrijeschoolonderwijs.

Doelgroep
Deze cursus van 2 jaar richt zich op leerkrachten van groep 1 tm 8 en is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) werken:
- leerkrachten met een regulier Pabo diploma,
- leerkrachten uit de invalpool,
- leerkrachten die al werken in de vrijeschool maar zich in één of meerdere vakken willen verdiepen.

Leerkrachten die al vakbekwaam zijn en hun bekwaamheid willen uitdragen en verdiepen. Deze leerkrachten leveren een bijdrage aan inhoud en vormgeving van de cursus.

Opzet cursus
Onderwerpen van elke studiedag, met telkens een ander onderdeel ervan:
- Antroposofische menskunde: op basis de bestudeerde literatuur.
- Periodeonderwijs: het curriculum leren verdelen in blokken die gedurende 3 à 4 weken worden gegeven.
- Vertelstof: verhalen leren vertellen (kleuters tm klas 6).
- Kunstzinnige activiteiten, te weten dynamisch tekenen, vormtekenen, zwartwittekenen, schilderen, muziek, boetseren, spraakvorming en 3 keer bewegingsonderwijs.
- Feedback en intervisie.

Zelfstudie
- Literatuur lezen (40 uur)
- Reflectieverslagen schrijven (10 uur)
- Stage van 10 dagen (60 uur)
- Eindpresentatie voorbereiden (4 uur).

Doelstelling
Het doel is om thuis te raken in enerzijds de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur en anderzijds moed en inzicht te verwerven om nieuwe keuzes te maken binnen de eigen school. Daarbij komen vragen voorbij als: Wat vraagt de vrijeschool van mij als leerkracht? Hoe leer ik omgaan met het vrije ontwerp van de lessenseries? Welke kunstzinnige vaardigheden moet ik daarvoor scholen?

Naast de aanwezigheid bestudeert de cursist tenminste één kunstzinnig vak en krijgt het ‘in de vingers’. Ook reflecteert de cursist regelmatig het aangeleerde  door een opdracht / klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die reden prettig wanneer cursisten al voor de klas staan of een stageplek hebben, waarin ze dergelijke opdrachten kunnen uitvoeren.

Portfolio
Deze cursus is geen opleiding met extern opgestelde criteria. De opdrachten in de cursus zijn bedoeld om vorm te geven aan een zo intensief mogelijk verdiepingstraject. In je POP geef je zelf je aandachtspunten aan. De gegeven opdrachten worden in het portfolio uitgewerkt als bewijsstuk van het doorlopen traject.

Alle elementen van de cursus (literatuur van de docenten en reflectieverslagen) verzamel je in je portfolio. Dit breid je uit met eigen gekozen artikelen, foto’s, ervaringen enz. rondom de onderwerpen zodat je verdieping zichtbaar is. De inhoud van het portfolio is een van de gespreksonderwerpen over je persoonlijke verdieping in de blokken.

Voor meer informatie klik hier (eisen lerarenregister).

Deze opleiding is gevalideerd voor 174 RU door:

Schooljaar 2018/2019: 24 januari 2019 - 17 oktober 2019
Schooljaar 2019/2020: 14 november 2019 - 11 juni 2020

Materiaal: 

Algemene literatuur (optioneel, zelf aan te schaffen)
- Dam, J. van (2012), Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming. ISBN 9789490455477.
- Kiefte, F. de (2006), In gesprek over leren en didactiek. ISBN 9789062388936.
- Lievegoed, B.C.J. (2014), Ontwikkelingsfasen van het kind. ISBN 9789060384923.
- Schoorel, E. (2014), De eerste zeven jaar. Kinderfysiologie. ISBN 9789062385591.
- Steiner, R. (2015), De opvoeding van het kind. ISBN 9789072052483.
- Steiner, R. (2014), Gezondmakend onderwijs. ISBN 9789490455637.
- Steiner, R. (2014), Menskunde en opvoeding. ISBN 9789490455651.
- Steiner, R. & Buursink, M. (2009), Praktijk van het lesgeven. ISBN 9789060381878.

Specificaties: 
Schooljaar 2019/2020 start op 14 november 2019
Datum en tijd: 
donderdag, 17 oktober, 2019 - 09:30 tot 16:30
donderdag, 14 november, 2019 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 12 december, 2019 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 16 januari, 2020 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 13 februari, 2020 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 12 maart, 2020 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 16 april, 2020 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 14 mei, 2020 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 11 juni, 2020 - 09:30 tot 16:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€995,- per persoon - per jaar (2 jarige opleiding)

Cursus aanmeldformulier