leerkrachtcursussen

Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren kleuteronderwijs

Applicatiecursus vrijekleuterklas

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner.

Door de groei van bestaande vrijescholen en initiatieven voor nieuwe vrijescholen is de verwachting dat op zeer korte termijn nieuwe vrijeschoolleerkrachten gezocht worden. BVS schooladvies (BVS) wil daarom beginnende en ervaren leerkrachten een omgeving bieden om te groeien in het vrijeschoolleraarschap.

Bekwaamheid vergroten
Veel leerkrachten die zich met vrijeschoolonderwijs willen verbinden, zijn in brede zin startbekwaam voor het onderwijs. Sommige leerkrachten die van Hogeschool Leiden komen zijn tevens startbekwaam op het gebied van vrijeschoolonderwijs. Toch kan in beide gevallen ondersteuning in de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek gewenst zijn. Hiervoor zijn applicatiecursussen van toepassing. Naast VSPabo (Leiden), VS Regenboog (Eindhoven, onder auspiciën van VSPabo) en Stichting Athena (Deventer) biedt BVS in verband met de grote vraag nu ook een nieuw te starten 2 jarige kleuter-applicatiecursus aan; vrijekleuterklas.

Doelgroep
Deze cursus van twee jaar is bedoeld voor kleuterleerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) werken:
- kleuterleerkrachten met een regulier Pabo diploma,
- kleuterleerkrachten uit de invalpool,
- kleuterleerkrachten die al werken in de school maar zich  willen verdiepen.
De cursus richt zich op kleuterleerkrachten die startbekwaam zijn en willen groeien naar vakbekwaam.

Opzet cursus
Onderwerpen van elke studiedag, met telkens een ander onderdeel ervan:
- Antroposofische menskunde: op basis van de bestudeerde literatuur.
- Curriculum vrijekleuterklas: leren vormgeven.
- Vertelstof: verhalen leren vertellen (kleuters).
- Kunstzinnige activiteiten, te weten zingen, schilderen, boetseren, beweegbare tekenplaat, kringspelen, vilten, handgebaren vingerspelen, euritmie.
- Feedback en intervisie.

Zelfstudie
- Literatuur lezen (32 uur)
- Reflectieverslagen schrijven (16 uur)
- Stage van 4 dagen (32 uur)
- Eindpresentatie voorbereiden (4 uur).

Doelstelling
Het doel is om thuis te raken in enerzijds de tradities die leven binnen de cultuur van de kleuterafdeling op de vrijeschool en anderzijds moed en inzicht te verwerven om nieuwe keuzes te maken binnen de eigen school. Daarbij komen vragen voorbij als: Wat vraagt de vrijeschool van mij als leerkracht? Wat vraagt de vrijekleuterklas van mij als kleuterleerkracht? Welke kunstzinnige vaardigheden moet ik daarvoor scholen?

Naast de aanwezigheid bestudeert de cursist tenminste één activiteit van een vrijekleuterklas en krijgt het ‘in de vingers’. Ook reflecteert de cursist  regelmatig het aangeleerde door een opdracht/klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die reden prettig wanneer cursisten al voor de klas staan of een stageplek hebben waarin ze dergelijke opdrachten kunnen uitvoeren.

Portfolio
Deze cursus is geen opleiding met extern opgestelde criteria. De opdrachten in de cursus zijn bedoeld om vorm te geven aan een zo intensief mogelijk verdiepingstraject. In je POP geef je zelf je aandachtspunten aan. De gegeven opdrachten worden in het portfolio uitgewerkt als bewijsstuk van het doorlopen traject.

Alle elementen van de cursus (literatuur van de docenten en reflectieverslagen) verzamel je in je portfolio. Dit breid je uit met eigen gekozen artikelen, foto’s, ervaringen enz. rondom de onderwerpen zodat je verdieping zichtbaar is. De inhoud van het portfolio is een van de gespreksonderwerpen over je persoonlijke verdieping in de blokken.

Klik hier voor een overzicht van de inhoud per bijeenkomst (p.3).

Deze cursus is voor 2018-2020 en 2019-2021 voor 164 RU gevalideerd door

2019/2020:
Groep 1: 22/4 en 3/6.
Groep 2: 10/6 en 24/6.

Materiaal: 

Er zijn geen bijkomende materiaalkosten.

Literatuurlijst (optioneel, zelf aan te schaffen)
-
Dam, J. van (2012), Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming. ISBN 9789490455477 (€12,50)
- Eijgenraam, L. (2015) Gezond hechten. Opgroeien in verbondenheid met jezelf en de wereld. Christofoor.( €12,50)
- Eijgenraam, L. (2016), Leerrijpheid. Christofoor.( €12,50)
- Eijgenraam, L. (2016), De vrijekleuterklas. Christofoor.( €12,50)
- Eijgenraam, L. (2016), Je kind beter begrijpen. Ieder kind zijn eigen constitutie. Christofoor.( €12,50)
- Lievegoed, B.C.J. (2014), Ontwikkelingsfasen van het kind. ISBN 9789060384923 (€19,90)
- Schoorel, E. (2014), De eerste zeven jaar. Kinderfysiologie. ISBN 9789062385591
- Steiner, R. (2015), De opvoeding van het kind. ISBN 9789072052483
- Steiner, R. (2014), Gezondmakend onderwijs. ISBN 9789490455637
- Steiner, R. (2014), Menskunde en opvoeding. ISBN 9789490455651
- Steiner, R. & Buursink, M. (2009), Praktijk van het lesgeven. ISBN 9789060381878.

Datum en tijd: 
woensdag, 23 september, 2020 - 09:30 tot 15:30
woensdag, 28 oktober, 2020 - 09:30 tot 15:30
woensdag, 25 november, 2020 - 09:30 tot 15:30
woensdag, 20 januari, 2021 - 09:30 tot 15:30
woensdag, 10 februari, 2021 - 09:30 tot 15:30
woensdag, 10 maart, 2021 - 09:30 tot 15:30
woensdag, 14 april, 2021 - 09:30 tot 15:30
woensdag, 26 mei, 2021 - 09:30 tot 15:30
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€1.075,- per persoon - per jaar (2 jarige opleiding)

Cursus aanmeldformulier