Algemene informatie cursussen - VroegeVoorschoolseEducatie bij BVS-schooladvies

  • Antroversie Speelplezier : middels spel de taal, motorische, sociale emotionele, rekenontwikkeling verzorgen en stimuleren van het kind van 2-7 jaar. Voor het kind van 0-2 jaar hebben wij een specifieke visie en aanbod.
  • HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) bij KDV, peutergroepen en kleuterklassen. Verdiept het pedagogisch handelen. Geeft handvatten voor Passend Onderwijs, Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken.
  • Oudercursus. Hoe kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind volgen, begrijpen, ondersteunen? Moeten ouders de ontwikkeling van hun kind stimuleren? Hoe sluiten de Kinderopvang en school aan bij de opvoeding thuis en v.v.?
  • Buitenschoolse opvang begeleiding en scholing voor pedagogisch medewerkers en beleidsmakers werkzaam in de buitenschoolse opvang (BSO).
  • Opbrengstgericht werken met jonge kinderen van 2 tot 7 jaar ontwikkelingskansen vergroten door doelgericht en bewust aan te sluiten bij wat een kind kan en wat een kind nodig heeft.
  • De sociale emotionele ontwikkeling. Het stimuleren van de sociale emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen, m.n. de executieve functies/zelfsturing.
  • Werken met een Volgsysteem voor het jonge kind. BVS-schooladvies heeft een volgsysteem ontwikkeld om het kind van 0-4 jaar in de algehele ontwikkeling te volgen. Dit volgsysteem sluit aan bij het Kleutervolgsysteem en Leerlingvolgsysteem van BVS-schooladvies ( in ontwikkeling).

Daarnaast verzorgen we professionalisering van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, BSO in het kader van de wet- en regelgeving.

Cursus aanmeldformulier