Speelplezier Antroversie
VVE certificering via Speelpleziermethodiek

Speelplezier Antroversie is de VVE-methodiek van Speelpleziermethodiek aangevuld met antroposofische achtergronden. Per 31 december 2020 eindigt de samenwerking van BVS-schooladvies met Speelpleziermtehodiek.

BVS-schooladvies heeft per 1 januari 2021 haar eigen door het NJI gevalideerde VVE-methodiek, opgezet vanuit het antroposofisch mensbeeld en draagt de naam Vroeg Veelzijdig Ervaren. Lees verder...

Organisatie met een Speelplezier-certificering kunnen:

  • kosteloos overstappen naar Vroeg Veelzijdig Ervaren. Neem hiervoor contact op met Hans Passenier op E h.passenier@bvs-schooladvies.nl en M (06) 52 00 39 75.
  • Speelplezier-certificering verder voortzetten bij Speelpleziermethodiek (zonder antroposofische achtergronden). Neem hiervoor contact op met Speelpleziermethodiek op E speelplezier@ziggo.nl en T (045) 572 37 83.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peuters en kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al spelend moeten leren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kinderen die niet spelen, ontwikkelen zich minder?. Met deze methodiek leren kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van een meespelende, inspirerende, meerwetende, sensitieve, responsieve volwassene. Speelplezier staat voor samen, volwassenen en kinderen, plezier beleven aan spel.

Speelplezier is geen nieuw concept of een hybride variant van concepten. Speelplezier beschrijft de praktijk van alledag voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die samen met hun kinderen in vruchtbare interactie willen zijn in een inspirerende speel↔leeromgeving. De speel-sfeer-leerthema’s beschrijven hoe, wat, wanneer en met wie zij een activiteit doen. Speelplezier antroversie verzorgt een doorgaande lijn van de peutergroep t/m groep twee van de basisschool.

Kinderen die geen of weinig Nederlands spreken, kunnen, omdat het taalaanbod visueel ondersteund wordt, vanaf het begin gelijkwaardig meedoen en leren snel de taal. Speelplezier voor kleuters is zo opgezet dat het passend onderwijs biedt voor zowel het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs. Ook voor kinderen die in hun ontwikkeling vooruit zijn, biedt Speelplezier extra aanbod.

Antro-versie Speelplezier
U kunt bij ons een VVE-certificering "Speelplezier" ontvangen. Speelplezier  is een doorwrocht programma van Margot Wouterse, dat door Petra Weeda en Joyce van der Meijden is aangevuld met de achtergronden van de pedagogische inzichten van het vrijeschoolonderwijs. Het is een intensief programma, dat sterk het bewust pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers vergroot vanuit de uitgangspunten van de antroposofische menskunde. Een echt professionaliseringstraject in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar.

 
Klik hier voor meer informatie.