Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bestellingen BVS-schooladvies

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op bestellingen van publicaties, (webbased) producten en materialen bij BVS-schooladvies (statutair Stichting Begeleidingsdienst voor vrijescholen). Ten aanzien van dienstverlening door BVS-schooladvies gelden de algemene voorwaarden Dienstverlening.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: BVS-schooladvies gevestigd aan de Vondellaan 50, 3521 GH te Utrecht (kvk- nummer: 41179998)
 • Koper: degene die bij leverancier als bedoeld in deze voorwaarden een bestelling (waarmee sprake is van een overeenkomst) heeft geplaatst (tot het leveren of ter beschikking stellen van producten).
 • Producten: publicaties, materialen, webbased producten en/of abonnementen dan wel enig ander door leverancier te leveren goed.
 • Publicaties en materialen: werken, geschriften, informatie of ander materiaal, producten in welke vorm dan ook door leverancier gemaakt, ontworpen of ter beschikking gesteld.
 • Schriftelijk: per brief of per e-mail.
 • Webbased product: een product zijnde een onderling samenhangende hoeveelheid content in digitale vorm, zoals digitale (leer)omgevingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere bestelling voor zover van de voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.

Als deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van leverancier zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een aanbieding van leverancier een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door koper wordt aanvaard, heeft leverancier het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door koper te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de aanbiedingen van leverancier dertig dagen geldig.
 2. Door het plaatsen of doen van een schriftelijke, mondelinge of digitale bestelling via de website komt een overeenkomst tot stand. Door de digitale bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden bestellingen.
 3. Na het plaatsen van de digitale bestelling ontvangt koper per email een bevestiging van de leverancier van de bestelling.
 4. Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling van koper zoals deze door leverancier is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het doen van de bestelling komen voor rekening en risico van koper.
 5. Als de bestelling via de website is gedaan, is het door leverancier gearchiveerde exemplaar van de bestelling niet toegankelijk voor koper.
 6. Indien en voorzover koper geen, een onjuiste of onvolledige bevestiging van de bestelling van leverancier per email ontvangt, neemt koper zo snel als mogelijk contact op met leverancier, zodat de leverancier de bestelling alsnog naar beste vermogen uit kan voeren.

Artikel 4 Levering, leveringstermijn

 1. Leverancier streeft ernaar de bestelling, als bedoeld in artikel 3, zo snel mogelijk, zo mogelijk de eerstvolgende werkdag, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na de bestelling te versturen. Deze levertijd is echter niet bindend.
 2. Overschrijding van de levertijd ontslaat leverancier en/of koper niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Wanneer een product niet op voorraad is, dan wordt de koper hierover zo snel als mogelijk geïnformeerd.
 4. Koper is verplicht de levering van de producten in ontvangst te nemen. Dit geldt ook voor gedeelten van orders. Vanaf dat moment is BVS-schooladvies gerechtigd tot het factureren van de betreffende goederen.
 5. Aan koper worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Retourneren beschadigde, onjuiste of incomplete artikelen

 1. Na ontvangst van de bestelling heeft de koper de plicht de bestelling zo snel als mogelijk te controleren.
 2. Mocht een product onverhoopt beschadigd of incompleet zijn dan meldt koper dit schriftelijk of per e-mail (admin@bvs-schooladvies.nl). Koper doet het verzoek om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Leverancier doet koper zo snel mogelijk, maar altijd binnen uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de melding als bedoeld in het vorige lid (met uitzondering van schoolvakanties) een voorstel tot een passende oplossing aan koper. In geval er sprake is van het zenden van een vervangend nieuw product aan koper, worden de verzendkosten daarvan niet aan koper in rekening gebracht.

Artikel 6 Koop op afstand & retourneren

 1. Koper heeft, onder verwijzing naar lid 4, het recht om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van de door leverancier geleverde producten, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient koper te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan leverancier, die leverancier binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.
 2. Koper dient geleverde producten beschreven als bedoeld in het vorige lid in een deugdelijke verpakking en te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de producten zelf te voldoen.
 3. Als leverancier de retour gezonden bestelling binnen de kaders van hetgeen bepaald is in het eerste en tweede lid heeft ontvangen, ontvangt koper binnen maximaal 7 dagen het aankoopbedrag terug op de bij leverancier bekende betaalrekening. Verzend- en retourkosten zijn en blijven voor rekening van koper.
 4. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt niet indien en voor zover de bestelling betrekking heeft op: a. Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van koper; b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. Verzegelde programmatuur waarvan koper het zegel heeft verbroken; e. Webbased producten.

Artikel 7 Prijzen en tarieven

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met koper overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door leverancier gehanteerde prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, transport- of verzendkosten.
 2. Leverancier behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven van producten te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door leverancier worden ingevoerd.
 3. Prijsstijgingen ten aanzien van abonnementen worden niet tijdens de looptijd van het abonnement doorgevoerd. Leverancier zal koper tijdig informeren. Als koper zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is koper gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn als beschreven in artikel 8, op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan leverancier. Als niet tijdig wordt opgezegd, wordt koper geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

Artikel 8 Abonnementen webbased producten

 1. Tenzij in een overeenkomst anders bepaald, wordt een abonnement aangegaan voor minimaal één jaar, telkens met stilzwijgende verlenging van een jaar. Opzegging is mogelijk uiterlijk een maand voor het eind van de lopende abonnementsperiode.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, per post aan BVS-schooladvies, Vondellaan 50, 3521 GH Utrecht, dan wel door een e-mail te sturen naar admin@bvs-schooladvies.nl.

Artikel 9 Facturering en betaling

 1. Leverancier factureert een bestelling per email aan koper na de verzending of online- terbeschikkingstelling van het product.
 2. Betaling door koper dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door leverancier aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Door koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs als koper vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier is het koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens leverancier te verrekenen met een vordering van koper op leverancier, uit welke hoofde dan ook.
 5. Leverancier heeft het recht op elk moment vooruitbetaling, dan wel zekerheid voor de betaling van koper te verlangen.
 6. De betalingstermijn als bedoeld in het tweede lid van dit artikel is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is leverancier gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Indien koper niet of niet tijdig betaalt, is koper aan leverancier naast de lid 6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd onverminderd het recht van leverancier om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan koper in rekening te brengen, indien deze het berekende bedrag te boven mochten gaan.
 8. In geval van niet of niet-tijdige betaling door koper dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op koper rustende verplichting is leverancier gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van leverancier om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van koper te vorderen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en risico

 1. Leverancier behoudt zich het eigendom van alle aan koper geleverde producten voor zolang koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens leverancier uit hoofde van enige overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Koper verplicht zich op eerste verzoek van leverancier een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in lid 1 bedoelde producten, voor zover het eigendomsvoorbehoud van leverancier op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van leverancier te verstrekken.
 3. De door leverancier aan koper geleverde of ter beschikking gestelde producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan koper volledig voor diens rekening en risico.

Artikel 11 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de leverancier tot uitvoering van de bestelling opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel de leverancier als de koper. Indien lid 2 van dit artikel van toepassing is, gaat de bevoegdheid (aan de zijde van de koper) tot ontbinding ingevolge de twee voorafgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van de bestelling die (nog) niet is geleverd.
 2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de bestelling verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan de leverancier. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege de leverancier, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
 3. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is leverancier gerechtigd het reeds door hem geleverde dan wel te leveren deel afzonderlijk te factureren. De koper is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom – auteursrecht

1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede het eigendom van de door de leverancier ter beschikking gestelde producten berusten bij de leverancier of diens rechtsverkrijger.

 1. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de producten is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.
 2. Koper is niet gerechtigd producten van de leverancier met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leverancier.
 3. Voor zover de leverancier in opdracht van de koper specifieke producten ontwikkelt, geldt dat het auteursrecht in beginsel bij de leverancier berust, tenzij hierover voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst betreffende het geven van de opdracht afwijkende afspraken worden gemaakt.
 4. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de koper een gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,– onverminderd het recht van de leverancier aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde producten is koper volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

Artikel 13 Persoonsgegevens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Leverancier houdt zich bij de uitvoering van de overeenkomst in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG). Voor het privacy beleid wordt verwezen naar de website van BVS-schooladvies.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De leverancier spant zich in de bestelling naar beste kunnen uit te zullen voeren en daarbij zorgvuldigheid en professionaliteit in acht te nemen.
 2. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van koper ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product c.q. dienst.
 3. Indien de koper aantoont dat de schade is ontstaan door grove schuld of nalatigheid van de leverancier is deze aansprakelijk. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade door haar verzekering wordt gedekt. Indien en voor zover de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van leverancier in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De koper is gehouden de leverancier te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 15 Klachten & geschillen

 1. Eventuele geschillen worden conform de klachtenprocedure van leverancier afgehandeld (link toevoegen).
 2. Indien en voor zover een koper zich niet kan vinden in de afhandeling van zijn klacht op basis van de klachtenprocedure als bedoeld in lid 1, kan hij zich wenden tot de commissie van beroep van EDventure. EDventure is de belangenorganisatie van centra voor educatieve dienstverlening. De commissie van beroep onderzoekt de feiten onafhankelijk en geeft hierover een oordeel. Je kunt de volledige klachtenregeling van EDventure, alsmede de adresgegevens van de commissie van beroep, inzien op de website van EDventure (www.edventure.nu).

Artikel 16 Overige bepalingen

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 2. De meest recente versie van de algemene voorwaarden bestellingen is opgenomen op de website van leverancier, www.bvs-schooladvies.nl.
 3. In het geval van verschil van interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandstalige versie bepalend.
 4. Op alle door leverancier gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.