Kwaliteitszorg

Overzicht

Kwaliteitszorg vormgeven

De zorg voor kwaliteit is van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van uw onderwijs. Levend onderwijs vraagt een doorgaande ontwikkeling en verbetering. Het is daarom van belang regelmatig naar de inhoud van het onderwijs en de organisatie te kijken. De bewaking en verbetering van kwaliteit zijn voor scholen steeds belangrijker. Met een goed kwaliteitssysteem krijgt de schoolleider overzicht van de processen in de school. En kan hij bijsturen als dat nodig is.

 

Kwaliteitszorg is op te delen in:

 1. kwaliteitsprocessen op orde krijgen
 2. gebruik maken van instrument zoals WMK-PO/VO
 3. het verkrijgen van een kwaliteitsmanagement certificaat

Je kunt ons vragen om ondersteuning bij elk van de drie onderdelen, ook los als los onderdeel.

 

1.Om de kwaliteitsprocessen op orde krijgen werken we als volgt:

 • we zetten een kwaliteitssysteem op (handboek), die de visie op kwaliteitsbeleid en alle processen in de school beschrijft;
 • we verzorgen een implementatiesystematiek om met de schoolleider de gewenste verbeteringen stapsgewijs in te voeren;
 • we leiden interne auditoren op die jaarlijks in de school hun ‘luisterronde’ doen.

 

2. BVS-schooladvies hanteert diverse instrumenten om u te helpen met het ontwikkelen van de kwaliteit van uw school:

 • Vragenlijsten via SurveyMonkey
 • WMK-PO/VO

 

3. Kwaliteitsmanagement certificaat

BVS-schooladvies heeft een certificatieteam, bestaande uit auditoren (het auditteam) en een kwalificatiemanager. De auditor(en) bezoekt de school en toetst in de school aan de hand van de PAN-Q-norm. De kwalificatiemanager verleent uiteindelijk de kwalificatie.

Doelgroep Kwaliteitszorg

Resultaat Kwaliteitszorg

 1. Het opzetten van een kwaliteitsprocessen:
 • Je beschikt over goed ingerichte processen en een systeem om je kwaliteitszorg te borgen.

 

2. Het gebruiken van instrumenten zoals WMK-PO/VO

 • Je bent vaardig in het werken met het kwaliteitszorginstrument Werken met Kwaliteit
 • Je kunt zonder al te grote tijdsinvestering de kwaliteitsontwikkeling van de school meten.

 

3. Kwaliteitsmanagement certificaat

 • Aan de hand van het door de school ontwikkelde Kwaliteitshandboek voeren we audits uit en bepalen we of het gehele kwaliteitsmanagement systeem voldoet aan de eisen zoals beschreven in de PAN-Q norm. Aan het eind van het traject bepalen we op welk niveau het kwaliteitsmanagement systeem functioneert.

We bieden dit aan als

 • Advies
 • Certificering

Kosten, data en aanvragen

Advies/certificering
Data: in overleg, afhankelijk van de vraag 4 à 10 dagdelen.
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je ‘Kwaliteitszorg‘ als advies en/of certificering? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

Extra informatie

Werksoort PO

,

Werksoort VO

,

Inhoud

Werkwijze kwaliteitszorg – stap 2 instrumenten

Het kwaliteitszorgsysteem Werken Met Kwaliteit in het primair of voortgezet onderwijs is ontwikkeld door Cees Bos en is een instrument voor meting van de kwaliteit van school. BVS-schooladvies kan scholen helpen dit systeem efficiënt te gebruiken.

 • Het is gebaseerd op het toezicht kader van de inspectie en bevat alle elementen om de totale kwaliteitszorg te managen en verder te ontwikkelen:
 • tevredenheidsonderzoeken voor ouders, leraren en leerlingen,
 • in kaart brengen van de ontwikkeling van opbrengsten,
 • volgsysteem ontwikkeling medewerkers
 • mogelijkheid om te rapporteren vanuit het INK model.

Het kwaliteitszorgsysteem WMK kan volledig gehanteerd worden door degene die verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg in je school.

 

Werkwijze kwaliteitszorg – stap 3 certificaat

1. Auditproces
De kwalificatie-audits bestaan uit een initiële audit (1.1) en opvolgingsaudits (1.2).

 

1.1 Initiële audit
De initiële audit bestaat uit

 • een documentatie-audit: in de documentatie-audit wordt getoetst of de PAN-Q-norm voldoende is uitgewerkt in de documentatie.
 • een implementatie-audit: in de implementatie-audit wordt getoetst of het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk voldoet aan alle eisen van de PAN-Q-norm. In deze laatste audit kunnen aspecten aan de orde komen die niet beschreven (hoeven) zijn in de kwaliteitsdocumentatie, maar die wel als eis gesteld zijn in de norm. Met andere woorden: niet alle eisen uit de norm hoeven beschreven te zijn in de kwaliteitsdocumentatie.

 

De auditor stelt binnen twee weken een rapportage op naar aanleiding van de audit. De school heeft de mogelijkheid om de conclusies in de rapportage in te zien en een reactie op de rapportage te maken alvorens deze definitief bij de kwalificatiemanager wordt ingediend. De kwalificatiemanager beslist op basis van een rapportage van het auditteam binnen vier weken na afronding van de rapportage.

 

Indien de kwalificatiemanager geen goedkeuring voor kwalificatie kan verlenen zijn er diverse mogelijkheden. De school neemt binnen de afgesproken tijd corrigerende maatregelen om de afwijkingen van de norm te herstellen. De resultaten daarvan kunnen worden getoetst door:

 • Schriftelijke bewijslast van de school
 • Eventueel een extra audit om de implementatie te toetsen.

 

Alle maatregelen dienen binnen 5 maanden te zijn uitgevoerd en getoetst door de externe auditor.

 

Extra activiteiten van de auditor naar aanleiding van deze maatregelen worden aanvullend in rekening gebracht. Indien de maatregelen niet binnen 5 maanden voldoende zijn uitgevoerd, dient een volledige nieuwe initiële audit te worden uitgevoerd. De externe audit moet in zijn geheel opnieuw worden uitgevoerd. De bestede tijd wordt op dat moment gefactureerd.

 

1.2 Opvolgingsaudits
De opvolgingsaudits vinden minimaal jaarlijks plaats. In de periode van kwalificatie wordt de gehele norm getoetst. De planning van de onderwerpen is afhankelijk van de gevonden opmerkingen in de initiële audit en de opvolgingsaudits. Voordat een opvolgingsaudit plaatsvindt wordt een programma opgesteld waarin de onderdelen duidelijk vermeld staan.

 

Bij gevonden afwijkingen en tekortkomingen gelden dezelfde regels voor corrigerende maatregelen als bij de initiële audit. Bij ernstige tekortkomingen is het reglement van toepassing met betrekking tot schorsing en intrekking van de kwalificatie.

 

2. Omvang van de auditdagen
De omvang van de externe audits is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de schoolorganisatie. Er vanuit gaande dat uw school 1 locatie heeft zijn de volgende auditdagen van toepassing.

Kwalificatieniveau met omschrijving  conform PAN-Q:

 1. niveau aspirant, duur 1 auditdag
 2. niveau verbeterkwalificatie, duur 0,5 dag
 3. niveau basiskwalificatie, duur 1 dag
 4. niveau managementkwalificatie, duur 0,5 dag
 5. niveau hercertificering, duur 2 dagen

Vervolg audits 1 dag per jaar

 

Naast deze auditbezoeken heeft het auditteam tijd nodig om de rapportage uit te werken. Hiervoor wordt een halve dag gerekend per audit.

 

3. Kwalificatie-certificaat
Na kwalificatie ontvangt u van BVS 2 exemplaren van het kwalificatie-certificaat. BVS vermeldt op haar website dat de betreffende school is gekwalificeerd en voor welke kwalificatie. U hebt vervolgens de mogelijkheid om uw kwalificatie kenbaar te maken in uitingen naar buiten met vermelding van de kwalificatie-omschrijving en verwijzing naar BVS-schooladvies.

 

4.Geldigheid kwalificatie
Een aspirant-kwalificatie en verbeterkwalificatie zijn maximaal een jaar geldig. De overige kwalificaties zijn vier jaar geldig. Wanneer in het groeiproces van de kwalificaties meer dan vier jaar omvat, wordt vier jaar na de initiële audit weer een nieuwe initiële audit uitgevoerd.

 

5. Externe auditoren
De eisen die wij stellen aan de externe auditoren zijn de volgende, heeft kennis van:

 • de PAN-Q-norm,
 • achtergronden van het vrijeschoolonderwijs
 • is opgeleid als auditor
 • heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de school en ten opzichte van het proces van ontwerp en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem van de school. Dat wil zeggen dat hij/zij de laatste 2 jaar niet is betrokken bij de ontwikkeling en/of verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem dan wel interne audits heeft uitgevoerd in deze periode
 • wordt periodiek bijgeschoold op het gebied van het uitvoeren van het uitvoeren van audits
 • voert tenminste vijf audits per jaar uit in het vrijeschoolonderwijs of daarbuiten.

 

Adviseur

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.