Protocol Dyslexie voor vrijescholen - reader

 

In het afgelopen decennium is er veel gebeurd met betrekking tot de (h)erkenning en behandeling van lees- en spellingproblemen in het basisonderwijs. Sinds 2009 kan voor basisschoolleerlingen van 7 tot en met 12 jaar onder bepaalde voorwaarden aanspraak gemaakt worden op vergoede dyslexiezorg. De school fungeert hierbij als poortwachter en dient bij doorverwijzing naar de zorg een goed gedocumenteerd leerlingdossier te overleggen.

In de kleuterklas is soms al waar te nemen dat een kind later de kans loopt om moeite te krijgen met het leren lezen en spellen. De publicatie ‘Protocol Dyslexie voor vrijescholen’ is (vrije)scholen tot hulp bij het opstellen en uitvoeren van een eigen protocol om lees- en spellingproblemen vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken.  Ons protocol is gebaseerd op de protocollen Leesproblemen en Dyslexie van Expertisecentrum Nederlands uit 2011, waarbij we een aantal aanpassingen hebben gedaan om recht te doen aan de werkwijze in het vrijeschoolonderwijs.

In het protocol wordt beschreven aan welke eisen de begeleiding van kinderen met (een verhoogd risico op) lees- en/of spellingproblemen moet voldoen. Ook worden toetsmomenten met bijbehorende toetsmaterialen beschreven. Door het in het protocol uitgewerkte stappenplan te volgen, kan de school voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het traject voorafgaand aan de vergoede zorg.

Klik hier voor het uitgebreide persbericht.

Doelgroep
Leerkrachten, IB'ers en ouders

Prijs
€ 43,42 per stuk (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Bestelling plaatsen? Klik hier

Gerelateerd aanbod
- Proces leerrijpheid voor vrijescholen - reader
 

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern