Aimée Franken – Heins

BIO

Sinds 2023 ben ik verbonden aan BVS-schooladvies als adviseur. Hiervoor heb ik 15 jaar op vrijeschool Mareland gewerkt in Leiden waar ik als klassenleerkracht voor de klas stond. Vooral de rekenlessen, muziek, kunstvakken en de emotionele vorming van kinderen hebben mij, samen met de kinderen, veel enthousiasme gebracht. Daarbij heb ik lange tijd als coördinator hoogbegaafdheid andere leerkrachten begeleid en gaf ik les aan verschillende meer- en hoger begaafde kinderen in de ‘Sophiegroepen’. Het steeds vinden van nieuwe uitdagingen, het leren leren en het zoeken naar de intrinsieke motivatie van kinderen heeft mij veel gebracht.

 

EXPERTISE

 • Periode onderwijs
 • Lesontwerp, lesopbouw
 • Differentiatie
 • Didactiek
 • Hoogbegaafdheid
  • Uitdagende opdrachten ontwerpen
  • Werken met verrijkingsgroepen
 • Klassenmanagement
 • Expliciete directe instructie
 • Sociaal- emotionele vorming (regenboogtrainer)

 

OPLEIDING

 • Hoogbegaafdheid en differentiatie, post HBO
 • Lerarenopleiding (Hogeschool Helicon)

 

Marijke Oerlemans

BIO

Sinds 2023 werk ik als adviseur bij BVS-schooladvies. Daarnaast werk ik 22 jaar als kleuterjuf op een vrijeschool: éérst enkele jaren in Driebergen en sindsdien in De Bilt. De antroposofische achtergronden van opvoeding van jonge kinderen inspireren mij.

 

Ik vind het een uitdaging om wetenschappelijke inzichten te verbinden aan antroposofische achtergronden en mijn ervaring als kleuterleraar. Met mijn opleiding Master Educational Needs, die ik in 2023 afrondde, heb ik mijn kennis op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen verder kunnen vergroten. Vanuit mijn jarenlange ervaring als kleuterleerkracht en mijn verbinding met de antroposofie en andere, nieuw opgedane kennis, lever ik graag een bijdrage aan de kwaliteit van het kleuteronderwijs op vrijescholen. Hierbij vind ik het zeer belangrijk om haalbaarheid niet uit het oog te verliezen.

 

EXPERTISE

 • Het jonge kind
 • Kleuterbouw
  • Scholing in kleutervolgsysteem aanbod/volgen
  • Begeleiding van kinderen met speciale onderwijsbehoeften (taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek)
  • Begeleiding bij ongewenst kleutergedrag
 • Antroposofische menskunde
 • De onderste zintuigen
 • Spel(begeleiding)
 • Leerrijpheid
 • Gezonde relatie en seksuele ontwikkeling
 • Leerkrachtbegeleiding.

 

OPLEIDINGEN

 • Vrijeschool Pabo – Hogeschool Helicon
 • Master Educational Needs – Fontys Hogeschool ( specifiek kennisgebied Jonge Kindspecialist en gedragsdeskundige)

 

 

Rob van der Meijden

Met ingang van 2022 ben ik als adviseur verbonden aan BVS-schooladvies. Vanaf 1989 werk ik binnen vrijescholen in Nederland. Eerst in het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Maastricht als docent en mentor, vervolgens als schoolleider aldaar, locatiedirecteur in Breda en rector in Rotterdam en Den Haag. Binnen het vrijebasisonderwijs deed ik ervaring op als bestuurder bij Stichting Ithaka in Noord-Holland.

 

In de afgelopen jaren was ik betrokken bij veel nieuwe initiatieven, nieuwe scholen en samenwerkingsprojecten. De ontwikkelingskansen die daar liggen, op het raakvlak van de vrijeschoolpedagogie enerzijds en ‘de rest van de wereld’ (alle andere pedagogische, maatschappelijke en bestuurlijke overtuigingen) anderzijds, vormen voor mij een belangrijke inspiratie. Daarnaast ligt een voortdurende hedendaagse ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogie en didactiek mij na aan het hart.

 

Op al die gebieden lever ik graag ondersteunende en hopelijk inspirerende bijdragen aan scholen en besturen. Voor interim-management ben ik ook beschikbaar. Voor kortere of langere tijd, als het even niet lekker loopt of ter overbrugging van een periode zonder formele leiding binnen school of stichting.

 

Expertise

 • Organisatieadvies en onderzoek
 • Interimmanagement
 • Crisismanagement
 • Missie, visie en strategie trajecten
 • Ondersteuning nieuwe initiatieven
 • Ondersteuning samenwerkings- en fusietrajecten
 • Ondersteuning, begeleiding en coaching teams en leidinggevenden
 • Onderwijs- en leerplanontwikkeling.

 

Opleidingen

 • Leergang strategisch management in PO, Berenschot
 • Sectormanagement VO, Universiteit van Maastricht
 • Persoonlijk leiderschap, APS en kennismanagement, Universiteit van Maastricht
 • Docent maatschappijleer (1e graad), Fontys Hogeschool Tilburg
 • Politicologie (internationale betrekkingen), Universiteit van Nijmegen
 • Personeelswerk (personeel en organisatie), HBO Hengelo (O).

 

Ninke Beunk

Bio

Sinds 2022 ben ik verbonden aan BVS-schooladvies als adviseur en sinds 1 maart 2024 in vaste dienst. Na de afgelopen jaren mijn idealen en passies te hebben ingezet als zelfstandige, docent en pionier bij het oprichten en vormgeven van het Corberic en UiterWaarden in Deventer is het tijd om al die gelukte (en mislukte) idealen met anderen te delen. Mijn roots als vrijeschoolkind hebben mij altijd gesteund in het maken van vanzelfsprekende keuzes in mijn loopbaan. Het Samen is een verbindende factor op elk gebied waar ik me hard voor maak. Dat in combinatie met gedrevenheid maakt elke uitkomst tot een mooi behaald resultaat, maar nooit een eind. Graag kijk ik met docenten (-teams) en teamleiders naar drijfveren, talenten en verbindingen om onze onderwijsvorm eigentijds en in beweging te houden. Daar waar beren gezien worden kijk ik graag mee om deze om te zetten naar kansen.

 

Expertise

 • Opstarten nieuw initiatief
 • Lob leerlijn (ikigai)
 • Opstart nieuwe leerweg
 • Curriculum en methode ontwerpen, ontwikkelen, opzetten
 • Doorlopende leerlijnen
 • Vakoverstijgend (samen) werken
 • Methode schrijven en/of ontwerpen
 • Lesontwerp en lesopbouw
 • Differentiëren
 • Docentbegeleiding
 • Intervisie
 • Mentoraat
 • Out of the box lessen
 • Periode onderwijs.

 

Opleiding

 • Opleiding MEL – Master Educational Leadership
 • Minor studieloopbaan coaching
 • DBKV ArtEZ
 • Aki Enschede

 

Jacqueline Leening

Sinds januari 2022 werk ik als adviseur bij BVS-schooladvies. Na 32 jaar als leerkracht en intern begeleider in het vrijeschoolonderwijs kan ik in deze functie aan de slag met wat ik het liefste doe: samen met onderwijsprofessionals gedurfd onderwijs ontwikkelen. Gedurfd, omdat goed onderwijs niet alleen aansluit bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten. Gedurfd, omdat onderwijs niet alleen antwoord biedt op de vragen en behoeften van kinderen, maar vaak ook op die van hun ouders. En gedurfd omdat je voor dat onderwijs soms buiten de lijntjes moet kleuren en dat doe ik graag!

Vanaf 1990 werk ik als klassenleerkracht en vanaf 2010 ook als intern begeleider op De Strijene in Oosterhout. Sinds 2015 doceer ik aan de hogeschool Avans+ opleiding tot leraarondersteuner. Ik leerde in mijn onderwijsjaren dat verbinding de kern is van het vrijeschoolonderwijs; verbinding met kinderen, met ouders en met het docententeam. Het is mijns inziens een uitdaging om naast die verbinding ook juist de autonomie van het individu te bewaren. Om in kaart te brengen wat de individuele leerkracht nodig heeft, sluit ik aan bij de sterke kanten van het individu en help die verder te ontwikkelen. Zo kan de leerkracht daarna in verbinding met de wereld om zich heen optimaal functioneren.

Ik hoop je binnenkort bij jou op school te ontmoeten om samen het vrijeschoolonderwijs – en je unieke rol daarin – nóg mooier en beter te maken.

 

EXPERTISE

 • Leerlijnen vrijeschool
 • Periodeonderwijs
 • Begeleiden leerkrachten
 • Begeleiden intern begeleiders
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS)
 • Regenboogtrainer
 • HGW
 • Instructiemodellen taal- en rekendidactiek
 • Executieve functies

 

OPLEIDINGEN

 • VPA te Zeist
 • Master SEN begeleiden
 • Master SEN gedrag
 • Dyslexiespecialist
 • Rekencoördinator
 • Kanjertrainer
 • Nieuwetijdstherapeut

 

Lonneke Kromhout

Sinds 2021 ben ik aan BVS-schooladvies verbonden als adviseur. Daarvoor was ik werkzaam als klassenleerkracht op diverse vrijescholen, waarvan de laatste tien jaar op vrijeschool de Zonnewende in Zutphen. Naast het werken voor de klas was ik coördinator veiligheidsbeleid en vertrouwenspersoon. In die functie heb ik veel met individuele kinderen en groepjes kinderen gewerkt en gesproken. Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij de kinderen waar het niet vanzelf mee gaat. Hen te begeleiden en stappen te zien zetten binnen de groep was voor mij een wezenlijk deel van mijn werk. Verder ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid op de Zonnewende.

 

Voor kinderen, leerkrachten en ouders ben ik een benaderbare en warme persoonlijkheid. Ik heb oog voor de verschillen tussen kinderen en kan goed inschatten wat de ontwikkelingsbehoeften van een kind zijn. Daarnaast heb ik het vermogen om de samenhang, patronen en dynamiek van een groep te zien en aan de hand van werkvormen duidelijkheid scheppen. Sinds september 2021 geef ik met veel enthousiasme regenboogtrainingen op verschillende scholen.

 

Naast mijn werk ben ik opgeleid tot systemisch begeleider. Deze manier van kijken en werken neem ik mee in mijn werk als adviseur; in de klassen en bij het begeleiden van leerkrachten en teams. Ook de principes van Deep Democracy vormen een basis van waaruit ik mijn werk met veel enthousiasme doe.

 

Expertise

 • Sociale vaardigheden en welbevinden
 • Kinderen van 7 t/m 12 jaar
 • Expliciete Directe Instructie
 • Docentenbegeleiding
 • Periodeonderwijs
 • Communicatie en teamvorming
 • Ontwikkeling van leerlijn burgerschap
 • Basisvaardigheden

 

Opleiding

 • vrijeschool Pabo Hogeschool Helicon
 • Anti-pest coördinator ECLG leerlingenzorg
 • Cursus veiligheidsbeleid Cees Bos
 • Cursus vertrouwenspersoon Stichting VSnon
 • AvSW Zutphen, basisopleiding systemisch werken
 • Leidinggeven in de onderstroom NSO-CNA
 • Deep Democracy level 1 Human Dimensions.

 

Renate van der Pol

BIO

In 2021 ben ik gestart als adviseur bij BVS-schooladvies. Sinds 2003 werk ik als docent Nederlands op het Rudolf Steiner College in Haarlem, waar ik de laatste twaalf jaar ook zorgcoördinator ben geweest. Met de komst van Passend Onderwijs heb ik de zorgstructuur opnieuw vormgegeven en met een aantal collega’s stond ik aan de wieg van de Spaarnestroom, de klassen voor leerwegondersteuning. Mijn belangstelling gaat uit naar vraagstukken rond motivatie, didactiek, docentbegeleiding, Passend Onderwijs, mentoraat en vrijeschoolpedagogiek.

 

EXPERTISE

 • Didactiek
 • Vrijeschoolpedagogiek
 • Coaching
 • Mentoraat
 • Klassenmanagement
 • Intervisie
 • Ondersteuningsstructuur
 • Gesprekstechnieken

 

OPLEIDING

 • Master SEN, zorgcoördinator
 • Lerarenopleiding Nederlands

 

Frieda Wijnands

BIO

Sinds 2021 ben ik als adviseur verbonden aan BVS-schooladvies, naast mijn baan als schoolleider. In mijn biografie is de vrijeschool altijd een rode draad geweest. Binnen het onderwijs heb ik met veel plezier gewerkt met nieuwkomerskinderen, in het vrijeschool speciaal basisonderwijs als klassenleerkracht, als intern begeleider en de afgelopen jaren als schoolleider. Mijn belangstelling en aandacht is altijd uitgegaan naar daar waar leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord niet vanzelf gaat. Met mijn ervaring en het denken in mogelijkheden en kansen, draag ik graag bij aan het ondersteunen en begeleiden van onderwijsprofessionals om kwalitatief goed en mooi vrijeschoolonderwijs vorm te geven.

 

EXPERTISE

 • Kwaliteitszorg en passend onderwijs
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Coaching en begeleiding van leerkrachten en intern begeleiders
 • Onderwijsmanagement, managementondersteuning, begeleiden van veranderingsprocessen, vormgeven van schoolontwikkeling, ondersteuning en begeleiding van directieteams
 • Klassenmanagement
 • Kunstzinnig werken (bord) tekenen en schilderen
 • Periode onderwijs
 • Werken met leerlijnen.

 

OPLEIDINGEN

 • Schoolleidersopleiding basis- en vakbekwaam
 • Master Special Educational Needs (SEN)
 • Opleiding tot intern begeleider
 • Diverse cursussen-trainingen-(vrijeschool)pedagogiek
 • Pabo-opleiding.

 

Wim den Blanken

BIO

Vanaf 2021 ben ik als associé verbonden aan de BVS – schooladvies. Na negentien jaar gewerkt te hebben in diverse managementfuncties in de re-integratiebranche heb ik in 2007 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Bewust voor het vrijeschool onderwijs. Dat bleek een geweldige keuze. Ik heb bijna elf jaar als schoolleider op drie verschillende vrijescholen in het basisonderwijs mogen bouwen aan eigentijds vrijeschool onderwijs. In 2016 ben ik gevraagd om als kwartiermaker een nieuw vrijeschool vo-initiatief voor mavo/havo/vwo in Deventer te starten. Als schoolleider heb ik dat vervolgens met een team uitgebouwd tot een succesvolle middelgrote leerroute. In 2021 heb ik de stap gemaakt naar interim- en projectmanagement. Ik ben van meerwaarde in een omgeving waar gezocht wordt naar een staat waarin innovatie, verandering en resultaten hand in hand gaan met werkplezier en teamvorming.

 

EXPERTISE

 • Interim management
 • Individuele scholing/begeleiding
 • Teamvorming
 • Innovatieve processen
 • Ondersteuning van nieuwe initiatieven
 • Vertelkunst

 

OPLEIDING

 • Expeditie Leiderschap van Operation Education
 • Docent beeldende kunst en vormgeving Windesheim
 • Leergang Werkatelier Procesmanagement SIOO
 • HBO personeel en arbeid

 

Gea Weeren

BIO

Gea heeft in de periode van 2005 t/m 2020 bij BVS-schooladvies gewerkt als (senior) adviseur en schoolpsycholoog. Sinds haar pensionering in 2020 is zij als associé aan BVS-schooladvies verbonden voor enkele werkzaamheden.

 

EXPERTISE

 • gedrag- en leerproblematiek
 • kind- en jeugdpsycholoog
 • psychodiagnostiek
 • sociaal-emotionele vaardigheden
 • hoogbegaafdheid

 

OPLEIDING

 • Postacademische opleiding tot schoolpsycholoog
 • Pedagogische wetenschappen

 

REGISTRATIE

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog – NIP