Geplaatst op

NPO na de zomer: ​start met interventies vanuit de menukaart

Als vervolg op de schoolscan en het plan van aanpak die scholen voor de zomervakantie hebben gemaakt in het kader van de NPO, gaan zij na de zomervakantie aan de slag met de uitvoering van de gekozen interventies uit de menukaart.

Wij ondersteunen en begeleiden scholen bij de uitvoering van deze interventies. Daarnaast brengen we voor scholen in kaart wat de mogelijk positieve gevolgen zijn van de interventies.

 

In het po ondersteunen we scholen bij het verbeteren van taal- en rekenonderwijs enerzijds en het versterken van de sociale vaardigheden van klassen tussen leerlingen met de Regenboogaanpak anderzijds.In het vo ondersteunen we scholen bij het opnieuw vormgeven van het mentoraat en de rol van de mentor. Ook ontwikkelen we samen met scholen een werkwijze waarbij de executieve functies van leerlingen ontwikkeld worden. In de lessen begeleiden we leraren bij het verzorgen van een gedifferentieerde lespraktijk en activerende didactiek.

 

Ga voor meer informatie naar onze website? https://www.bvs-schooladvies.nl/…/nationaal-plan…/

Geplaatst op Geef een reactie

Learning journey in Leadership

English below

 

Waldorfscholen in verschillende landen hebben zeer verschillende organisatiestructuren, maar ze hebben allemaal leiderschap nodig dat het onderwijs dient en leerlingen, docenten en personeel in staat stelt hun potentieel te benutten. Ons online programma biedt creatieve ideeën en ervaringen en de mogelijkheid om op leerreis te gaan over schoolleiderschap.

 

Waldorf Schools in different countries have very different organizational structures but they all need leadership that serves the education and enables students, teachers and staff to fulfill their potential. Our online program offers creative ideas and experiences and the opportunity to go on a learning journey about School leadership.

Meer informatie/more information: https://www.bvs-schooladvies.nl/…/leadership-in…/

Geplaatst op

De menukaart van het Nationaal Plan Onderwijs biedt voor ieder wat wils (DD 12-05-2021)

Maandag 10 mei is de menukaart met wetenschappelijk onderbouwde interventies gepresenteerd door demissionair minister A. Slob. Doel van de menukaart is om ​effectief bewezen interventies in te zetten om vermeende coronavertragingen in te lopen. Wij gaan ervan uit dat de coronacrisis invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren en zijn ervan overtuigd dat zij naast aandacht voor mogelijke leerstofachterstanden ook behoefte hebben aan interventies die het sociale proces in de klas versterken enerzijds en de persoonlijke ontwikkeling waaronder het zelfvertrouwen vergroten anderzijds.

 

Scholen zijn momenteel druk bezig om een schoolscan te maken waarmee ze mogelijke achterstanden in kaart brengen om vervolgens de juiste effectief bewezen interventies uit het menu te kunnen selecteren om leerlingen optimaal te begeleiden bij hun ontwikkeling.

 

Wij helpen scholen zowel bij het maken van een schoolscan als bij het begeleiden van het maken van de juiste keuzes ​uit het menu. Ook denken we graag mee hoe wij scholen kunnen ondersteunen bij de uitvoering van gekozen interventies komende twee jaar.

 

Voor meer informatie en vraag om ondersteuning door ons kun je terecht op onze website of neem rechtstreeks contact op met Gerben Deenen (PO), Rikke Heesen (PO), Laura Stroo (PO), Stephanie de Vries (PO), Jeanneke Brosky (VO), Hans Passenier (VO),Miryam Hupkes (VO), Jacoba Pylyser (VO) of Elard Pijnaken (VO).

Geplaatst op Geef een reactie

De nieuwe cursusfolders PO en VO – schooljaar 2021-2022 zijn uit (DD 26-4-2021)

We presenteren met trots ons cursusaanbod voor schooljaar 2021-2022. Als antwoord op de vragen uit het vrijeschoolveld hebben we een aantal nieuwe opleidingen en trainingen ontwikkeld waar we je graag over informeren.

 

Al onze opleidingen en trainingen vinden in één van onze zalen in Utrecht plaats, maar kunnen ook op jouw school worden georganiseerd. Daarnaast kunnen we als de coronacrisis ons daartoe dwingt ons aanbod online of in hybride vorm aanbieden. 

 

Ook lopende het nieuwe schooljaar ontwikkelen we nieuw aanbod ingegeven door vragen uit de actualiteit. Dit doen we in de vorm van webinars, trainingen en begeleiding. Daarom vragen we je het aanbod op de website goed te volgen. Nieuw cursusaanbod gedurende een schooljaar communiceren we daarnaast ook in onze nieuwsbrief en op onze social media-kanalen.

 

Klik hier voor de folder Cursusaanbod PO 2021-2022 
Klik hier voor de folder Cursusaanbod VO 2021-2022

Geplaatst op

De wereld in sprookjes. (DD 17-4-2021)

En als ze niet gestorven zijn dan leven ze nu nog…Het is zo eenvoudig. Deze woorden gelden niet alleen voor sprookjespersonages, maar ook voor onze gewoontes. Sommige gewoontes mogen veranderen, of sterven, om in de beeldspraak te blijven. Ze verdwijnen in de tijd en staan steeds verder van onze huidige realiteit af.

 

We zijn bezig met een publicatie over de verruiming van de traditionele verstelstof in de vrijescholen. Ik kreeg tekst en producten van veel leraren uit onze scholen. Vondsten, suggesties en bespiegelingen. Mooi materiaal. Maar ook met veel lege plekken. Het wordt dus een groeipublicatie, waarvan de eerste opzet het einde nadert. Daarom vragen we jullie mee te denken. Wetend dat dit soort processen altijd synchroniciteit kent; er zijn meer mensen mee bezig. Er zijn meer initiatieven van ouders, vertelgroepen en leraren. Zoeken jullie mee?

 

Welke gewoontes in de vertelstof kunnen aanvulling gebruiken: 

  • de gewoonte om alleen vanuit traditionele westers perspectief onze verhalen te vertellen. We zoeken helden van kleur, tradities uit verschillende werelddelen. Hier lijkt onze oogst tot nu toe wat willekeurig. Het hele werelddeel Azië bijvoorbeeld is amper vertegenwoordigd. 
  • De gewoonte om voornamelijk vanuit klassieke stereotypering vrouwen en mannen te beschrijven, de rolverdeling te benaderen. Veelkleurigheid in vriendschappen, liefdes en gezinsstructuren, samenlevingsvormen, voorwaartse stoere meisjes en vrouwen, zachtaardige jongen en mannen; ze liggen voor het oprapen, maar het helpt leraren om er meer parate voorbeelden van te verzamelen. We zoeken daarom ook op dit gebied naar meer diversiteit van de helden in de bestaande vertelstof. Hier is de oogst voor klas 2 en 3 niet ruim. 
  • We zoeken voor beide blikrichtingen ook meer diversiteit in de kinderliteratuur. Voor bij het voorlezen of zelf lezen van de kinderen. En met name hier vind ik onze oogst tot nu toe karig, terwijl ik vermoed dat er meer hedendaags moois is uitgegeven.

 

En dan nog iets…Mij viel de afgelopen dagen de gewoonte op om alle tekst vanuit het mannelijk perspectief te benoemen, de leraar hij…het kind leert zijn gevoelens verwoorden…enz. Hoe gemakkelijk is het om het onzijdig of in meervoud te formuleren. Wat voor moeite eigenlijk? Waarom zou ik de kans op vanzelfsprekende herkenning voor iedere lezer niet vergroten? En dat is dan maar iets kleins.Daar ga ik mee beginnen.

 

Leentje en Vondevogel


‘Vondevogel en Leentje hielden veel van elkaar, zoveel, dat, als de één de ander niet zag, zij verdriet hadden.’ Grimm

Geplaatst op

Visie van BVS-schooladvies op Nationaal Plan Onderwijs (DD 8-4-2021)

Wij gaan ervan uit dat kinderen ook buiten de schoolomgeving geleerd hebben en dat ontwikkeling niet alleen geschiedt binnen de muren van een school maar overal onafhankelijk van tijd en plaats. Als er gesproken wordt over leerachterstanden dan kan het voorkomen dat een leerling bijvoorbeeld een achterstand heeft opgelopen in begrijpend lezen, maar wel veel zelfstandiger is geworden in het plannen van zijn werk en binnen het gezin een grotere verantwoordelijkheid heeft gekregen tijdens de lockdown. Er is ondanks een opgelopen leerachterstand ook veel geleerd. Onze benadering gaat uit van het hele kind en alle aspecten van leren. In ons aanbod gaan we uit van de drie doeldomeinen die hoogleraar G. Biesta onderscheidt: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

Doeldomein: Kwalificatie & Prestatie
Onder kwalificatie verstaat Biesta het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die mensen in staat stellen iets te doen, op een bepaalde manier te handelen. Kennis, vaardigheden en houdingen kunnen betrekking hebben op een specifiek beroepenveld, maar ook op een breder thema, zoals functioneren in een complexe maatschappij. Voorbeelden van kwalificatie zijn kwalificatiedossiers, competentieprofielen, rapporten, eindtoetsen, repetities, doorstroompercentages, kerndoelen, eindtermen en plusdocumenten.

Doeldomein: Socialisatie & burgerschap
Biesta omschrijft socialisatie als een proces waarin leerlingen kennisnemen en deel uitmaken van tradities en praktijken. Deze kunnen betrekking hebben op een bepaald beroep, maar ook op bredere thema’s, zoals democratie. Het onderwijs heeft de taak jonge mensen te leren respectvol met elkaar en onderlinge verschillen om te gaan.

Doeldomein: Persoonsvorming & Subjectificatie
Biesta typeert persoonsvorming als het proces van individualisering van de leerling. De leerling moet uiteindelijk in staat zijn autonoom tot beslissingen te komen, los van docent, school, heersende normen en tradities. Biesta kiest daarom voor het begrip subjectificatie. De essentie van subjectificatie is volgens Biesta een persoon vrij, volwassen en verantwoordelijk in de wereld te laten zijn. Identiteit gaat om wie iemand is, subjectificatie geeft aan hoe een persoon is ten opzichte van anderen. 

Het is daarom van belang om te onderzoeken bij leerlingen in welk domein ontwikkeling heeft plaats gevonden en in welk domein knelpunten zijn ontstaan of de ontwikkeling gestagneerd is. OC&W onderscheidt drie manieren waarmee de vermeende achterstanden kunnen worden weggewerkt met de extra beschikbare gelden: 

  • meer onderwijs;
  • effectiever onderwijs;
  • aanvullende interventies. 

Wij richten ons op effectiever onderwijs en aanvullende interventies en niet op meer onderwijs omdat volgens ons ook buiten de school geleerd wordt. Wij willen leraren ondersteunen in hun ontwikkeling om met hen en hun leerlingen te onderzoeken wat binnen de reeds bestaande lesroosters en lestijden nodig is om het leerproces extra te stimuleren.  

Geplaatst op

Terugblik conferentie ‘Veerkracht = Leerkracht’

Terugkijkend op onze conferentie ‘Veerkracht=leerkracht’, die we op 19 maart online naar alle deelnemers brachten komt er weer een glimlach op ons gezicht! 

 

Tijdens het voorbereiden hebben we er steeds naar gestreefd om een interactief dynamisch programma te maken, een programma dat ieder bekrachtigt in zijn dagelijks werk met de leerlingen. En hoe doe je dat dan online? We ontwierpen een interactief programma, waarin ontmoeting, uitwisseling, leren & plezier maken een plek kregen en waarin het gezamenlijk volgen van lezingen en het werken in kleine groepen voeding gaf voor lichaam, ziel en geest. Iedere deelnemer kreeg voorafgaand een verrassingsbox per post. Uit deze box kwamen gedurende de dag allerlei verschillende kleine cadeautjes; iets lekkers, een mooi schriftje, een balletje om mee te spelen, een elastiek om de veerkracht mee te beproeven en een drankje om met elkaar het glas te heffen aan het slot van de dag. Dat bracht plezier en verbinding. En elke keer ook die stille verwachting van ‘wat komt er nu weer uit die doos?’

 

Rik ten Cate opende de dag met zijn lezing ‘Veerkracht’. Hij bracht het thema in relatie tot het vierledig mensbeeld. We leerden kijken naar wat ons voedt en waar we energie verliezen. Hij inspireerde ons zo dat we weer helder voor ogen kregen hoe we zelf actief zorg kunnen dragen voor ons vermogen aan veerkracht en dat van de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn. Hij wakkerde bij menigeen het vuur weer aan het onderwijs zelf levendig vorm te blijven geven.

 

De lezing van Rob Martens kreeg de titel ‘We moeten spelen’, naar zijn gelijknamige boek. Als onderzoekend wetenschapper deelde hij zijn bevindingen met ons. Zo sprak hij over de rol van spel in relatie tot intrinsieke motivatie voor diepgaand leren. 

 

Tato Wesselo, oud leerling van de vrijeschool en inmiddels afgestudeerd aan het Conservatorium, omlijstte de dag met twee spoken words. Hij opende de dag met het gedicht ‘Ode aan de docent’ dat hij in het najaar van 2020 schreef, juist nu, als hulde voor de leerkracht. Hij luisterde de hele dag mee met de lezingen en werkgroepen. Ondertussen werkte hij ter plekke aan een kunstzinnige impressie van onze conferentie. Hij trakteerde ons aan het eind van de dag op een spoken word, die een diepe indruk maakte.

 

We hebben met elkaar een fantastische dag neergezet! In een tijd waarin menigeen zich overvraagd voelt is het de uitdaging om ruimte te blijven maken voor wat ons goed doet en inspireert. De glimlach als nawee van de conferentie houden we nog even vast. We wensen ieder vanaf deze plek een flinke dosis veerkracht! Zodat je steeds met passie kunt staan voor je vak: het bieden van inspirerend onderwijs, in de breedste zin van het woord.

Geplaatst op

Meet Up: Nationaal Plan Onderwijs op 13 april 2021 – 9.00 – 10.30 uur (DD 2-4-2021)

Graag ondersteunen wij scholen bij de uitvoering van het Nationaal Plan Onderwijs.  

 

BVS-schooladvies organiseert een Meet-up Nationaal Plan Onderwijs voor directie/bestuur, IB en kwaliteitsmedewerkers op dinsdag 13 april 2021 van 9:00-10:30 uur via Zoom.

 

De brief die minister Slob onlangs naar de besturen en scholen stuurde heeft het nodige stof doen opwaaien. Want hoe krijg je dat wat gevraagd wordt allemaal klaargespeeld in dit korte tijdspad? Wij denken graag mee met scholen en ondersteunen waar nodig! 

 

Schoolscan 
Scholen moeten in kaart brengen wat de zogenaamde problemen en behoeften zijn ontstaan tijdens de Coronacrisis op leerling- en schoolniveau om vervolgens een onderbouwde keuze te maken voor passende interventies.  

 

Menukaart 
Als vervolg op de scan moet een plan van aanpak gemaakt worden, conform het tijdspad van het ministerie. Wij ondersteunen scholen hier graag bij. Deze zogenaamde menukaart verschijnt in april op de website van het ministerie van OCW. Een aantal scholen heeft ons reeds benaderd om zowel de schoolscan voor te bereiden als ook een passend aanbod samen met leraren te formuleren. Tijdens onze kosteloze Meet Up bespreken we wat je als school te doen hebt n.a.v. het Nationaal Plan Onderwijs, presenteren we een werkwijze die volgens ons behulpzaam is en delen we ervaringen vanuit het veld. 

 

Meld je nu aan voor de gratis Meet-up Nationaal Plan Onderwijs op dinsdag 13 april 2021 van 9:00-10:30 uur.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerben Deenen op g.deenen@bvs-schooladvies.nl en (06) 21 84 46 84 of Laura Stroo op l.stroo@bvs-schooladvies.nl en (06) 12 84 61 09.

Geplaatst op

Vooraankondiging ‘Antroposofische menskunde Begrijpen’ (DD 31-3-2021)

In september wordt in Vlaanderen een vertaling van een interessant boek uitgegeven:  “Menschenkunde Verstehen”  (Albert Schmelzer, Jan Deschepper).  De auteurs slagen erin om bij elke voordracht van Steiners ‘Algemene Menskunde’ een hedendaagse commentaar te schrijven, die toelaat om op frisse wijze de menskunde, centraal aan onze pedagogie, te leren begrijpen. 

Klik hier voor de vooraankondiging en een weergave van het eerste hoofdstuk.  

Geplaatst op

Inspectie: ‘scholen in 21/22 niet beoordeeld op onderwijsresultaten’ (DD 25-03-2021)

Corona houdt de maatschappij al een jaar bezig, ook ons onderwijs. Het twee keer tijdelijk sluiten van de scholen heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen en op de opbrengsten. Ook de inspectie komt hiervan de gevolgen in haar onderzoeken op scholen tegen.

Onlangs schreef de inspectie van onderwijs: “scholen worden in schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op hun onderwijsresultaten (standaard OR1)”. De onderwijsresultaten van de eindtoets worden niet afgezet tegen de schoolweging. Wel blijft het van belang dat de school zelf zicht heeft op de eigen resultaten (lees hier het volledige bericht van de onderwijsinspectie van 12 februari 2021).

Dit is mooi nieuws, want het doet recht aan de huidige situatie. Ook biedt het scholen de kans om met de eindopbrengsten een nog steviger verhaal te maken; om verantwoord beslissingen te nemen hoe je als school verder gaat. Door als school het heft zelf in handen te nemen, kan de inspectie in het vervolg nog meer als critical friend meekijken dan controleren of de opbrengsten wel op orde zijn.

Wil je beter zicht krijgen op wat het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor jouw school betekent? Wil je ondersteuning bij het analyseren van de opbrengsten, een verbeterplan maken passend binnen het vrijeschoolonderwijs of bijvoorbeeld in gesprek komen met jouw team over referentieniveaus? Neem dan contact op met Gerben Deenen op g.deenen@bvs-schooladvies.nl en 06-21 84 46 96.

Heb je al een analyse gemaakt en scoor je net boven de signaalwaarden die voor jouw school gelden, meld je dan aan bij Goed Worden, Goed Blijven Plus. Bij dit project van de PO-raad komen scholen in aanmerking voor begeleiding door een expert in het versterken van de eindopbrengsten. Dit traject wordt bekostigd.